Serwis wykorzystuje pliki Cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Aby dowiedzieć się więcej przejdź do Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia w momencie zapisywania plików cookie lub całkowicie zablokować korzystanie z nich przez przeglądarkę.

 

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.APO-ZDROWIE.PL

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.apo-zdrowie.pl [„Serwis”], w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w niniejszym regulaminie [„Regulamin”].  Jeśli nie akceptują Państwo tych warunków to nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani powyższych usług. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu.

Właścicielem Serwisu jest Apotex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 95, wpisana do rejestru przedstawicielstw prowadzonego przez Ministra Gospodarki pod numerem 393 [„Właściciel”].

Właściciel ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie i w dowolnym zakresie, bez obowiązku uprzedzania użytkowników o zamiarze wprowadzenia zmian lub ich wprowadzeniu.  Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na zmienione warunki korzystania z Serwisu oraz usług.

Regulamin dostępny jest przez cały okres funkcjonowania Serwisu, a uzyskanie dostępu do jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą „regulamin”.

I. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

 • Serwis ma charakter informacyjny i jest poświęcony tematyce zdrowotnej. Niezależnie, w Serwisie mogą być dostępne treści o charakterze edukacyjnym, społecznym lub konkursowym, których pozyskanie wymaga inicjatywy użytkownika (dalej łącznie „Usługi”)
 • Podmiotem posiadającym prawa do treści zawartych w Serwisie oraz wykonawcą Usług jest Właściciel, chyba że w Serwisie zamieszczono odrębne zastrzeżenie.
 • Usługi mogą ulegać zmianie oraz być zawieszane lub usuwane w każdym czasie bez uprzedzenia.
 • Korzystając z Usług zobowiązujecie się Państwo do podejmowania wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 • Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość lub uzasadnione okolicznościami przekonanie, iż są sprzeczne z wymogiem wskazanym w powyższym punkcie. 
 • Każdemu użytkownikowi, który wyrazi wolę skorzystania z Usługi i w tym celu udostępni wymagane dane, o których mowa poniżej, zostanie przypisane konto użytkownika [„Konto”]. 
 • W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z korzystania z Usług. Możliwość rezygnacji z Usług w dowolnie przez Państwa wybranym terminie, czynni zadość Państwa uprawnieniu do odstąpienia od korzystania z Usług w terminie 10 dni licząc od dnia rozpoczęcia korzystania z Usług.
 • Rozpoczęcie korzystania przez Państwa z Usług nastąpi po:
  • prawidłowym wprowadzeniu do formularza rejestracyjnego [„Formularz rejestracyjny”], danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym oraz adresu poczty elektronicznej do korzystania z Usług oraz
  • zaakceptowaniu przez Państwa treści Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych, poprzez zaznaczenie pola "Wyrażam zgodę" oraz naciśnięcie przycisku "Akceptuję".
 • Udzielając informacji o danych, o których mowa w punkcie powyżej, potwierdzają Państwo, iż zgadzacie się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie udostępnionych informacji przez Właściciela w celu umożliwienia Państwu korzystania z Usług, a także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz badania opinii publicznej. 
 • Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czas. 
 • Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie. 
 • Korzystanie z Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. 
 • Korzystanie z Usług polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. 
 • Użytkownikowi Serwisu, zabrania się rozpowszechniania materiałów :
 • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych; 
 • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich; 
 • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść; 
 • naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie; 
 • zawierających treści stanowiące formę  przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackngu; 
 • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy; 
 • zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.


II. Warunki techniczne

 • Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript. 
 • Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp. 
 • Funkcja oraz cel oprogramowania i/lub danych nie będących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych do systemu teleinformatycznego, którym posługujecie się Państwo, jest następujący: 
 • Serwer statystyk WWW; 
 • Hosting stron WWW.

III. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela.

 • Informacje zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. 
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji. 
 • Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług. 
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu oraz ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych. 
 • Właściciel nie weryfikuje treści stron internetowych, z którymi połączony jest Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi dostępne za jej pośrednictwem. 
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz: 
 • nie usuwa albo nie modyfikuje danych, 
 • posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
 • nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych. 
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych danych.

IV. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu i Usług jest firma Apotex Polska Sp. z o.o. 
 • Udostępnione przez Państwa dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia Państwu korzystania z Usług, a także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz badania opinii publicznej. 
 • Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Państwa dobrowolnie. 
 • Udostępniając swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania. 
 • Żądanie usunięcia przez Państwa danych osobowych  bez których nie jest możliwym świadczenie Usługi, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Państwa z Usług. 
 • W przypadkach, w których jest to możliwe, zapewnia się możliwość korzystania przez Państwa z Usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie Usług lub ze względu na właściwość Usługi albo wynika z odrębnych ustaw. 
 • Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne: 
 • kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem; 
 • kodowanie bazy danych osobowych; 
 • zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zakładania konta na serwisie i jego poźniejszej edycji. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez użytkownika nie są prawdziwe, Właściciel serwisu ma prawo usunąć konto..

V. Postępowanie reklamacyjne.

 • Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane na adres siedziby Właściciela: Apotex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 95, w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. 
 • W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany
  o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację. 
 • W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

VI. Prawo właściwe

 • Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmioty polskie, a korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu. 
 • We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną". 
 • Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

VII. Ochrona prywatności.

Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

VIII. Informacje o "cookies" i IP.

 • W celu dostarczania Usług i treści dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań, Serwis używa cookies. 
 • Cookies są niewielkimi informacjami zapisanymi przez serwer WWW na Państwa komputerze, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera. Cookies, przy wykorzystaniu nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki WWW, mogą zostać odczytane nie tylko przez nasz serwer internetowy. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. 
 • Możecie Państwo przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są cookies lub w ogóle uniemożliwić przesyłanie cookies. 
 • Wyłączenie cookies w przeglądarce powinno pozwalać nadal korzystać z Usług. 
 • Cookies są stosowane na przykład do przechowywania Państwa identyfikatora dostępu do określonej strony internetowej, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony. 
 • Cookies nie mogą zostać wykorzystane do przejęcia danych z Państwa dysku, przejmowania Państwa poczty elektronicznej lub kradzieży osobistych lub poufnych informacji. 
 • Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów. 
 • Właściciel zbiera Państwa dane eksploatacyjne informujące o tym, ilu użytkowników korzysta z Serwisu oraz Usług. 
 • Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do komputera kontaktującego się z Serwisem. Komputery prezentujące Państwu serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji Państwa komputera z wykorzystaniem adresu IP. 
 • Sieć Właściciela zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem. Zebrane w ten sposób dane nie będą gromadzone pod kontem weryfikacji, jaki użytkownik odwiedził Serwis, chyba że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na zbieranie takich informacji.

IX. Prawo autorskie.

 • Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot, w szczególności Właściciel, wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, a także wykorzystywana na innych polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właściciel wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. 
 • Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich. 
 • Nazwy oraz oznaczenia produktów Właściciela zamieszczone w Serwisie są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne nazwy lub oznaczenia są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: Apotex Polska Sp. z o.o.